20 yıldan fazla profosyonel tecrübe

Viyana,Avusturya merkezli

Danışmanlık firması

Yetkinlikler

 • Tarım
 • Tarım Ticareti
 • Tarıma dayalı ormancılık
 • Tarımsal Hizmetler

 

 

Uzmanlık

 • Tarımsal yatırımlar arama
 • Kapsam, sector ve fizibilite çalışmaları
 • Strateji geliştirme
 • Pazarlama ve pazara giriş stratejileri geliştirme
 • Finansman
 • Proje Uygulaması

 

Müşteriler

Özel sektor, yatırım şirketleri, finans kuruluşları, gıda, sanayi, tarım şirketleri, kooperatifler, çiftçiler

Kamu sektörü, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Inter- Amerikan Kalkınma Bankası, EBRD, UNDP,UNIDO,FAO,GIZ,ADA..

 

Çalışma Bölgeleri

 • Gelişmiş ülkeler,
 • Doğu avrupa ve Türkiye
 • Worldwide

 

 

Dr.Martin Mautner Markhof

                                                                              Tarım Ekonomisti & Yönetim Ortağı

             office@agroservice.com

                                                                                                        +43 676 3476007

 

 

  

TARIM

 • Bitki Üretimi
 • Otlar, tıbbi bitkiler, meyve ve sebze, şarap, şeker pamcarı ve şeker kamışı
 • Hayvancılık yönetimi
 • Koyun
 • Sığır
 • Organik tarım
 • Korunan alanlar ve milli parklar
 • Tarımve kırsal politika

  

TARIM TİCARETİ

 • Tarımsal işletme ve geliştirme
 • Tohum çoğaltma ve pazarlama
 • Meyve ve sebze işleme
 • Bağcılık ve şarap pazarlama
 • Süt ve süt işletmesi
 • Yemeklik yağ
 • Şeker(Şeker pancarı ve kamışı)
 • Et ve et işletmesi

 

  

TARIMSAL ORMANCILIK ve YENİLENEBİLİR  ENERJİ

 • Orman plantasyonlar
 • Biyokütle
 • Yakacak odun
 • Saman
 • Tarımsal atık ürünleri
 • Biyoyakıt
 • Jatropha
 • Karbon tutulumu
 • İklim değişikliği

 

 AGRO-HİZMETLER

 • Yatırım fırsatları sunmak
 • Yatırım tekliflerinin değerlendirilmesi
 • Sector,kapsam ve fizibilite çalışmaları
 • Strateji geliştirme
 • Değer zincir analizi
 • Pazarlama ve pazara giriş stratejileri geliştirme
 • Çiftlik yönetimi danışmanlığı
 • Orman plantasyonları kalkınma ve yönetimi ( güney amerika)
 • Proje uygulama
 • Tarım ve kırsal kalkınma politikası çalışmaları(CAP, AB uyum ve diğerleri)
 • Kapasite geliştirme ve eğitim
 • Bilgi yönetimi,üniversitelerin tarımla ilgili bölümleriyle iletişim halinde olmak

 

 

 

REFERANSLAR

Türkiye – IPARD Sektör Analizlerinin Hazırlanması

Amaç, 2014-2020 dönemini kapsayan IPA-2 (Katılım Öncesi Yardım Aracı) çerçevesinde Türkiye'de Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında Türkiye'de desteklenecek sektörlerin mevcut durumunu incelemektir. Kırmızı et, kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, meyve ve sebze, balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinde, sektörlerin ihtiyaçlarına ve bu sektörlerin üretim, işleme ve pazarlama sistemlerinin AB'ye ve IPARD tedbirlerine uyum süreçlerine genel bir bakış sağlayarak katkıda bulunan kapsamlı bir çalışmadır. Üç eksende (Çiftlik çeşitliliği, iş geliştirme ve kırsal altyapı)  GZFT, politika önerileri ve analiz çalışmalarını içerir. Avrupa Birliği, 10/13 - devam ediyor

 

Moldova – Bağ ve bahçe tarımıyla uğraşan çiftçilerin eğitimi

Elma ve üzüm gibi taze meyve üreticileri ve derneklerine müzakere ve iletişim becerileri ile ihracatta risk yönetimi konularında eğitim verilmiştir. Orhei yakınlarında Sirota'da bir elma çiftliği gezisi yapılmıştır. UNDP, 09/13

 

Ürdün - Gıda güvenliği

Ürdün Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği Birimi'ne kapasite geliştirme programı için yenilikçi girişimler geliştirmeye yönelik eğitim alanları, metodoloji, öncelikler ve uygulama için zaman aralığı konularında danışmanlık verilmiştir. UNDP, 07 - 09/13

 

Türkiye – GAP  Pazarlama Faaliyetlerinin Geliştirilmesi (Güneydoğu Anadolu Projesi Organik Tarım Kümelenmesi)

Çalışma, literatür taraması, tarımsal üretim için değer zinciri analizi gözden geçirilmesi, Ankara, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir ve İstanbul'a saha görevlerini içermektedir. Çalışmanın amacı, finansal hizmetlere erişim, girdi temini, ulaşım, organik kalite kontrol, market ve fiyat bilgileri, ürün geliştirme ve farkındalık artırmaya yönelik Türkiye'de ihracat odaklı bir  organik tarım merkezi kurmaktır. UNDP, 07 - 10/13

 

Romanya - Üzüm Bağları ve Şarapçılık Üzerine Sıfırdan Yatırım İncelemesi

Çalışmanın amacı Cernovoda yakınlarında bir şaraphane için üretim verileri, stok, satış, girdiler ve  insan gücü bilgilerini içeren raporlama ve yönetim bilgi sistemi geliştirmektir. Aynı zamanda çalışma içinde Köstence ve Bükreş için geziler düzenlemiş, şarap üretimi alanında Romen kanaat önderleri ile toplantılar yapılmıştır. 03/2013

 

Avusturya, Slovakya - Organik Saf Dana Eti

Nitra Tarım üniversitesiile yakın işbirliği içinde, komşu Slovakya için pazarlama stratejisi, tedarik seçenekleri, lojistik, eve teslim, web market seçeneklerinin de dahil olduğu “Organik Dana Eti” için lüks bir marka geliştirilmesi. Özel müşteri, 02/2013 - devam ediyor

 

Bosna-Hersek, Avusturya

"SWG, Organik Tarım Bölgesel Uzman Danışma Grubu Çalışma toplantısı" sırasında Güney Doğu Avrupa'da (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan) organik üretim potansiyeli çalışması kapsamında organik tarım sektöründe bulgular ve gelecek projeler için fırsatlar geliştirilmesine yönelik sunum yapılmıştır. GIZ; 02/2013

 

Hırvatistan, Sırbistan, Avusturya – Güney Doğu Avrupa'da organik üretim poatnsiyeli üstüne bir çalışma

SEE kapsamında sertifikalı organik ürünlerin, üretim hacimleri, bölgedeki sanayinin yanı sıra perakende ve toptancıların organik ürünlere yönelik taleplerin haritalmasını içeren bir çalışma yapılmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında bölgenin ve AB'nin market potansiyeli, ülke misyonları, varolan potansiyeli kullanmak ve ticaret artırmak için gerekli adımların ve önerilerin anlatıldığı çalıştaylar, toplantılar ve söyleşiler yapılmıştır. GIZ, 10 - 11/12

 

Avusturya, Belçika - Gelişmekte Olan Ülkelerde Biyoyakıt Üretiminin Etkisi

"Kalkınma için politika bütünlüğü bakış açısından hareketle, gelişmekte olan ülkeler üzerinde biyoyakıt üretiminin etkisinin değerlendirilmesi" konusunda, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme için ayrıntılı verilerin hazırlanması, biyoyakıt üretiminin mikro ve makro düzeyde (hanehalkı ve küçük üreticiler) ekonomik analizi, makro düzeyde etkileri, iş gücü yaratma, vergi,  gibi konularda potansiyel etkilerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda enerji ve gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, özel sektörün sorumlulukları ve rolü kapsamında da çalışmalar yapılmıştır. Avrupa Birliği. , 09/12 - 2/13

 

Bulgaristan - Et Sektörü Yatırımı

Bulgaristan'da et üretim sektörü ilgili hayvancılıktan başlayarak kesimhanelere, et işelyen tesisler ve perakendeciler için ihracat üstüne değer zincir analizi çalışması yapılmıştır. Özel müşteri 08/12 - 01/13

 

Türkiye - Türkiye Misyonu

Türkiye'nin doğusunda bulunan yeni bir biyogaz tesisinin finansmanı ile gelecek projelere odaklanan bilirkişi heyetinde yer alınmıştır. 06/12


Gürcistan- Yeni tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması

“Michi no eki(yol kenarı dükkanları) projesi; bir kısmı Japonya tarafından finanse edilen, yeni doğu-batı otobanında satışların artmasını hedefleyen, Imereti Bölgesi’ndeki kırsal ve çitflik yaşamına katkı sağlamak için geliştirilen bir projedir.Yöresel ve coğrafyaya özgü özel tarımsal ürünleri analiz etmek,uygun ürünler geliştirmek ve çiftçilerle iş birliğini pekiştirerek küçük toprak sahiplerinin pazarlara ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmıştır. .Müşteri JICA, 03 - 05/12

 

Kosova- Tarım Bakanlığı için genel konsept

Bu anlaşmanın amacı; yeni bir konsept oluşturarak, Tarım Bakanlığı bünyesinde yeni bir Ekonomik Analiz Ünitesi kurulması için destek sağlamaktır.  Müşteri GIZ; 01 – 02/12

 

Israil-Çiftlik turizmi

Kırsal gelişim projesi, İsrail Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığının Bet Dagan’daki eşleştirme projesi için taslak niteliğindedir.Ayrıca, bu proje dolaylı olarak yakın gelecekte gerçekleşecek olan Tarımsal ve Kırsal Kalkınmaya yönelik  Avrupa Komşuluk Programı ile de ilintilidir./ ENPARD         .Müşteri:Avrupa Birliği 10 - 12/12

 

Bosna-Hersek- Tahıl Alanında Çalışmalar

Sektör araştırması genel olarak yakın gelecekte yürürlüğe girecek olan IPARD programına dahil edilmesi istenen başlıca mısır ve buğday gibi arazi bitkileri ve kırsal kalkınma için maddi kaynaklara önceden ulaşma ile ilgilidir.Bu araştırmanın özel amacı ise şunları uygulamaya sokmaktır: a)Tarımı yapılan bilen arazi bitkileri sektörünün, topluluk müktesebatı ve Genel Tarım Politikaları (CAP) tarafından oluşturan düzenleyici çerçeveler ile uyum içinde BİH’de analizi ve b)gözlemlerin,bulguların ve tavsiyelerin politika geliştirme ve IPARD uygulaması için formüle edilmesi; iki tanıtım ve iki doğrulama atölyesi,pekçok olay araştırması,arazi gezileri ve anketler.Buğday stratejik bir gıda olarak görüldüğü için ürün rezervlerine ekstra önem gösterilmiştir.Müşteri;Avrupa Birliği 05 - 11/11

 

Sırbistan- Tarım Endüstrisi Proje Değerlendirmesi

25 milyon dolarlık USAID Sırbistan Tarım Endüstrisi Projesi(SAP) değerlendimesi ile; USAID’nin girişimdeki tamamlayıcı rolünün gözden geçirilmesi,üretici birliği ve politika oluşturma seviyesinde  özellikle dut ve benzeri meyveler,süt ürünleri,kümes hayvancılığı ve et ürünleri,mantar ve bahçe bitkileri,meyve ağaçları ve sebzeler için uluslarası rekabeti geliştirme alanlarında hizmet verilmektedir. Ayrıca;proje süresi boyunca nicelik ve nitelik hakkında bilgi ve proje bitiminden once aksaklıklar için düzeltme imkanı sağlanmaktadır.Müşteri USAID; 07 – 08/11           

 

Filistin/-oPt-Küçükbaş Hayvancılık,Çobanlar ve Bedeviler

Bu programın amacı; var olan tarım politikası dahilinde gıda güvencesizliği ve işgal edilmiş Filistin Bölgesi’ndeki sürdürülebilir geçim kaynaklarını özellikle çiftçiler,çobanlar,bedeviler ve köy kadınları minvalinde desteklenmesidir.Proje, gıda güvencesizliğinin ana nedenlerini araştırmakta ve  süregelen dönütleri analiz ederek, gıda güvencesini ve  sürdürülebili,r geçim kaynaklarını geliştirme adına delile dayalı program önermektedir.Savunmasız pastoralistler  vetarım tabanlı çoban hayatı benimseyenler acil olarak toprak rehabilitasyonuna ve su güvenliğine ihtiyaç duymaktadır.Ayrıca; bu proje ile geniş çapta Israilli muadillerinde yer aldığı taraflar hakkında politakalar oluşturulmaktadır.Müşteri Avrupa Birliği; 06 - 07/11

 

Avusturya- Türk Tarım Sektörünün Sunumu

Avusturya Ticaret Odası/WKO (Viyana,Salzburg ve Graz’da) için Türkiye’de tarım ve ürün işlenmesi ile ilgili çalışmanın sunumu.Bununla birlikte, Türkiye pazarına giriş ile ilgilenen şirketler ile toplantılar.Müşteri WKO; 03/11

           

Avusturya-Belçika- CAP Etkisi Çalışması

Avrupa birliği; 2013 yılından sonra gelişmekte olan ülkelerdeki(Etiyopya,Tanzanya,Gana,Bangladeşve Bolivya) küçük toprak sahipleri Genel Tarım İlkeleri’nde politika değişikliğinin muhtemel etkileri hakkında bir çalışma finanse etmiştir.Söz konusu olan gıda güvencesi çalışması; Everything But Arms(EBA), the Interim Ecenomic Partnership Agreements(Interim EPAs) ve Avrupa Birliği’nin General System of Preferences Plus(GPS+) gibi çeşitli ticari anlaşmaları ve gelişmekte olan ülkelerdeki değişerek yükselen market fiyatlarını özellikle buğday,zeytin çekirdekleri,şeker kamışı ve pirinç ürünlerine yoğunlaşarak,dikkate almaktadır.Ayrıca bu çalışmada, CAP ve gelir müsaitliği arasındaki ilişki,muhtemel nedensellik ve gıda güvencesizliğinin olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki gelişim potansiyeli değerlendirilmiştir.Bu değerlendirme AGLINK-COSIMO modelini,geliştirilen modelin sonuçlarının analizini ve etkilenen ülkelerin etki şekilllerini ve son tavsiyeleri içeren bir sınıflandırmayı içermektedir.Müşteri Avrupa Birliği; 12/10 – 03/11

 

Türkiye-TKDK/ARDSI Eğitimi

Gelecekteki TKDK/ARDSI(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) IPARD ajansında kalıca statüdeki çalışanlar için yoğun eğitim projesi. - Bu 62 günlük eğitim programının amacı;IPARD program çerçevesinde, teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir yatırım projelerinin katılım öncesi  kırsal kalkınma fonları ile desteklendiğini teyit etmekle ve proje analizini(yatırım miktarları minvalinde proje tekliflerinin değerlendirilmesi)yapmakla yükümlü olan çalışanlar için ayrıntılı bir eğitim sağlamaktır.Verilen dersler, proje döngüsü yönetimi,mantıksal çerçeve analizi,diğer katılım öncesi programları ile deneyim  ve Genel Tarım Polikaları,çiftçiler,imalatçılar ve diğerleri için yüksek kalitede iş planları geliştirme ve değerlendirme içermektedir.Bunun yanında,derslerde, eğitim gerektiren değerlendirme(TNA),eğitim müfredatı geliştirme,eğitim materyallerinin hazırlanması(200 sayfalık kitap) ve ders sonrası materyalleri,dersler ve çalışma grupları konularına da özen gösterilmektedir. Müşteri European Union; 08/10 – 11/10

 

Arnavutluk-Et Sektörü

Gelecekteki IPARD Programı( tarım arazisi yatırımı ve tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması yatırımı) için öncül olarak ve Capacity Building for Implementing The Rural Development Strategy projesinin bir parçası olarak Et Sektörü Araştırması yapılmaktadır.Arnavutluk Tarım Bakanlığı’na ve Gıda ve Tüketiciyi Koruma Programı’na destek verilmektedir.Çalışma, IPARD yatırım hibelerine erişime gereksinim duymakta ve ayrıca kalite standartları,  gida güvenliği, izlenebilirlik ve ticaret etkileri konuslarını içermektedir.

 

Suriye-Ana Hat Çalışması

Tarım ve gıda endüstrisi yanında ticaret ve yatırım fırsatlarına ilişkin kısa ülke profili.

Müşteri Avrupa Birliği; 03/10

 

Suriye- İlaç Sanayinde kullanılan Bitkiler Çalışması

Rekabetçilik ve Suriye’deki EU SME Destekleme Programı’nın bir parçası olan medical amaçlar için kullanılan bitkiler  sektörü değer zinciri analizinin gözden geçirilmesi.Ecza Sanayininde kullanılan Suriye’deki tüm bitkilerin(450,)toprak terkedilişiin ve biyolojik çeşitliliğin azalmasının etkilerin analizi.Birbiriyle Bağlantı kurmamış olan tüm paydaşlar ile yoğun tartışmalar.Özel sektörün oluşumunun korunması ve seçilmiş ürünlerin ithalat potansiyelinin değerlendirilmesi.Tüm ülke çapında arazi gezileri ve ICARDA,GCSAR,MAAR ve diğer ilintili kuruluşlara ziyaretler.Müşteri Client European Union; 02/10 – 03/10

 

Orta ve Doğu Avrupa ve CIS- Çiftlik Hayvanları Araştırma Raporu

“Orta ve Doğu Avrupa’daki Çiftlik Hayvanları Üzerine Altyapı Raporu ve CIS” Makale yazımı.Bu makale; 2010 MAyıs ayında Ermenistan’ın Yerevan kentinde “Doğu Orta Avrupa’da kırsal geçim kaynaklarının geliştirilmesi ve CIS boyunca geçim kaynağı üretiminde sürdürülebilir gelişmeler” başlığı altında,Avrupa Komisyonu’nun oturumunda geçim kaynağı konusu tartışılırken FAO için bir temel teşkil etmiştir.Analizler ve öneriler; başlıca küçük toprak sahiplerinin geçim kaynaklarının geliştirlmesine ,belirli problemler için farkındalık yaratılmasına ve gelecekteki icraatları için üye ülkelere tavsiyeler konularına ve özellikle FAO’nun çalışmalarının vurgu yapmıştır. Müşteri FAO Macaristan; 12/09 – 01/10.

 

Türkmenistan-Tarımsal Reform Hizmetleri

Ekonomik reformlar ve sürdürülebilir tarımsal kalkınma için Avrupa birliği destekli proje.Bu projenin amacı Tarımsal Reform Hizmetleri için ve onu Tarım Bakanlığı’ndaki yeri için ötgütsel bir taslak hazırlamaktır.Sonuçlar Tor için bir taslak ve Tarımsal Reform Hizmetleri fonksiyonu için yapı oluşturmaktadır.Ayrıca bu sonuçlar,şimdiye kadar olan harcamaların ve yatırımların yaklaşık olarak hesağlanmasıyla alakalı MOA içerisinde bir Yönetim kapasitesi oluşturma Ekibi’ni de içermektedir.Müşterek bir çözüm bulabilmek için atölyelere katılım ve son olarak bulguların sunumu.İkinci amaç ise 9 Nisanda bailayan aktivitelerin takibi. . Müşteri Avrupa Birliği; 11/09 – 12/09 & 04 – 05/10

.

Türkiye-Tarım ve Gıda Sektörü Analizi

“Şanlıurfa Sanayii’nin Yeniden Yapılandırılması” UNDP tarafından uygulanan,tarım ve gıda sektörünün analizi, entegre bir sanayi stratejisi planı ve tarım-gıda kümesi (ve ihracat potansiyeli), ayrıcaŞanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi için potansiyel yatırımcıların belirlenmesini içeren bir EC-TA Projesidir. Aşağıdaki alt sektörlerin etkilerine gore seçilmiştir: Çiftlik hayvanları(et), tarımsal bitkiler (mısır, buğday, pamuk), meyveler (nar,şeftali ve diğerleri) ve sebzeler(taşımacılık ve pazarlamayı da içeren tüm yüksek kalite taze üretim seralar ve her çeşit açık arazi çalışmaları), gıda işlenmesi(yağ fabrikları,derin dondurucu,nar suyu fabrikası,soğuk saklama altyapısı,paketleme hizmetleri,mısır sulama hizmetleri) ve diğerleri.Değer zinciri analizi.Müşteri  Avrupa Birliği & UNDP; 09/09 – 11/09

 

Bulgaristan-Tarımsal Yatırım

Pordim (Valchitran), Sanadinovo (sadece Novachene) ve Yakimovo birlikteliğinde kuzey batı Bulgaristanda CERES Tarımsal Büyüme Yatırımı Fonu için arazi gezileri.

 

Guyana- Şeker Endüstrisi Performans Analizi

Kamulaştırılan şeker fabrikası GuySuCo’ da performans değerlendirmeleri. Guyana Ulusal Adaptasyon Stratejisine gore Avrupa Şeker forumu ve AB bütçe desteği ile üretim, iş, çalışma, finasman ve stratejik konularla ilgili çalışıldı. Projenin genel amacı uluslararası rekabet ve şeker kamışı sektörünü ulusal alanda geliştirmek için Guyana Hükümeti’ne yardımcı olmaktır.Müşteri : Avrupa Birliği 03-04/09

 

Bosna Hersek- IPARD

2008 yılı IPA projeleri için katılım koşullarının belirlenmesi.”IPA kırsal kalkınma uyumlu yapıları ve tarım politikasına destek” ve “Bosna Hersek bitki sağlığının korunması idaresine destek”. AB’nin finanse ettiği IPARD ile ilgili bu projenin amacı,gıda güvenliği ve bitki sağlığı standartları (SPS) dahil olmak üzere tarım ve gıda sektörünün performansnın gelişmesi için sektörel politika ve önlemlerin uyumlu hale getirilmesi ve gelecekteki IPARD hibe ve fonlarını yönetmek için yapıları, yasal çerçeveyi ve kurumsal kapasiteyi oluşturmaktır. MüşteriAvrupa Birliği; 02- 03/09

 

Gürcistan TSU AB Ortak Tarım Politikası

Tiflis Devlet Üniveristesi Avrupa Çalışmaları Enstitüsü öğrencilerine AB Ortak Tarım politikası ilie ilgili dersler, 2 haftalık seminer. Bu çalışma, AB ülkesi olmayan ülkere sağlanan hukuki,siyasi ve kurumsal çerçevenin temelini açıklanması ve AB progremlarının temel unsurlarını açıklayarak koçluk yoluyla Gürcü eğitmenler yetiştirmeye destek olmak amacıyla yapılmıştır.Müşteri: Avrupa Birliği 01/09

 

Belçika- Proje Önerisi Yazımı

Mevcut şeker üretimine KOBİ’lerin entegre olmasıyla Swaziland ‘de ihracata yönelik şeker endüstrisinin oluşturlması konusunda AB proje önerisi yazımına destek verildi.12/08- 01/09

 

Bulgaristan -Tarımsal Yatırım

CERES Tarımsal Büyüme ve Yatırım Fonu’nun yeniden yapılandırılması için sonuçların değerlendirilmesi ve tarımsal yatırım planı (mali ve eylem planı,SWOT analizi) hazırlamak. Müşteri :CERES Tarımsal Bütüme Yatırım Fonu 10-12/08

 

Ukrayna- Yatırım Analizi

Wolyn’de 11.000 hektarlık orman projesi için ön yatırım analizi, yönetim planları, iş yasaları, hasat tekniği, insan kaynakları orman yönetimi ve korunan alanların potansiyel risklerin değerlendirilmesi,  06/08

 

Rusya Yatırım analizi

Volgograd yakınlarındaki 250.000 hektarlık çiftliklerin karlılığı ve ekonomik potansiyeline ilişkin projenin kön yatırım analizi, iklim,toprak, ürün, tarım teknikleri, silo ve depolama tesisileri, insan kaynakalırı ve finansmanı ile ilgili  değerlendirmeler. 05/08

 

Bosna Hersek –Tarım Bakanlığı

Tarım ve Kırsal kalkınma Bakanlığı kurulması destek ve tarımsal sübvansiyonların uyumlu hale getirilmesi. Müşteri :AB 04 –05 /08

 

Arnavutluk – Yatrım Analizi

Özel tarımsal ormancılık yatırım projesi ile ilgili durum tespiti 02/08

 

Avusturya- Yatırım Analizi

Romanya’da domuz üretimi için yeşil alan yatırım projesine tarımsal yatırım şirketine yönelik ekspertiz çalışması. 11/07

 

Karadağ- Gelir Getirici  Faaliyetler

Berane’deki(Kuzy Karadağ) kereste olmayan orman ürünleri ile gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi.Ayrıca tarımsal kobilerin kapasitesini geliştirme, uluslararası ihracat pazarına gore ürün yetiştirlmesi ve  işletmecilere teknik yardım sağlanması.Çalışılan grup, 300 Berane çiftçisi ve Pedgorica Tarım Orman ve Su Yönetimi Bakanlığı olmuştur. Müşteri :LuxDev 06/07-08/07

 

Paraguay- Yakacak Odun Pazarı

Paraguay’da Inter-Amerikan Kalkınma Bankası için Latin Amerika ve Karayipler'de Kırsal Ekonomilerde yakacak odun Piyasa Etkinliği Geliştirme Araçları Geliştirme projesi.Öncelikle yenilenebilir enerji kaynakları analiz edilmiş, araç ve metodoloji geliştirilmiş ve daha sonra Paraguay için seçilen metodolojiler uygulamaya alınmıştır.Yakacak odun için bir market mekanizması geliştirilip enerji durumunu iyileştirmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda bir eylem planı oluşturulmuştur. Müşteri: IADB, 02/07 – 02/09

 

Bosna Hersek- Süt Sektörü

AB’nin “Ekonomi Politikaları Araştırmaları Birimi” projesi  kapsamında Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Enstitüsü tarafından hazırlanan Bosna Hersek süt sektörü ile ilgili bilimsel araştırma makalesi denetleme görevi.Müşteri:AB 01/07

 

Bulgaristan- Kırsal  Kalkınma Programı

2007-2013 Kırsal kalkınma Planına katılım sonrasında izleme sisteminin hazırlanması için teknik destek verildi.Amaç, geziler,bire bir görüşmeler, odak grup toplantıları, anketler de dahil olmak üzere AB eş finansmanlı Kırsal Kalkınma Planı’nda mali tarımsal destek tedbirlerinin oluşturulması için güncel ve kaliteli sektörel verilerin hazırlanmasıdır. Müşteri: AB 09/06 - 04/07

 

Swaziland –AB Şeker Reformu

AB Şeker Forumuna Uyum Stratejisi uygulanmasını koordine etmek üzere bir yönetim birimi ve teknik şartname hazırlanması ve uygulanması, tarım sektörü stratejisinin revise edilmesi ve KOBİ’lerin şeker üretimine katılması sağlandı.Kesin sonuçlar, Finansal teklif ve Katılım Şartları için hizmet sözleşmesi (4.7 milyon Euro) Avrupa Kalkınma Bankası tarafından finanse edilmiştir.Müşteri Avrupa Birliği; 08/06 - 09/06

 

Özbekistan - Tarım Sektörü Politikası

Tarım sektörü politikalarının incelenmesi ve belirlenmesi. Karakalpakstan ve Namangan’daki çiftçi ve arazi sahiplerine yönelik “batı tarzi” işletmelerin geliştirilmesi için yasal ve düzenleyici  ortamın oluşturulması. Tarımsal girişimcileri teşvik etmeye yönelik danışmanlığın sağlanması ve girişimcilere tarım planları konusunda eğitimlerin verilmesi sağlandı.Müşteri UNDP, 07/06

 

Bosna Hersek -Tarım Bakanlığı

Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı’nın kurulması için destek verildi. Genel amaç, AB kırsal stratejik planlama, kalkınma politikası ve gerekli mevzuata sahip, finansal ve ekonomik bir maliyet analizi hazırlamak, kurulacak yapıda görev alacak kişileri eğitmek ve onlara gerekli desteği sağlamaktı.Müşteri Avrupa Birliği; 06/06

 

Bulgaristan –Tarımsal Yatırım

Bulgaristan’ın kuzeyinde büyük bir tarım birimi kurmak için farklı lokasyonlarda, özellikle kanola ve ayçiçeğine yönelik ürünlerin rotasyonlarının hesaplanması, çiftlik birimleri kurma, satış ve pazarlama,personel ,makina ve hasat sonrası faaliyetlerin tasarımı yapıldı. SAPARD  fonlarından yararlanılarak tarımsal işletmelere yardım ve destek sağlandı.Müşteri CERES Tarımsal büyüme Yatırım Fonu, 03/06 - 05/06

 

Moğolistan - Hayvan Sağlığı ve Hayvancılık Pazarlama

Tarım / veteriner / gıda güvenliği  konularında AB ALA programı tasarımı.(Bütçe 9 milyon Euro). Kırsalda yaşayanların ve göçebe çobanların gelirlerini arttırmak amacıyla hayvan sağlığı ve hayvancılık pazarlama konusunda yapılandırma yapıldı.İş tanımı, katılım koşulları, ihale tasarımı siyasi değerlendirme bütçeleme ile proje eksiksiz olarak tamamlandı. Müşteri Avrupa Birliği; 01 - 03/06

 

Sri Lanka- Tsunami Analizi Sonrası

Tsunami için araştırma gezisi, bağış yapanların desteği ile  birlikte alınan derslerle ilgili hızlı bir değerlendirme. Müşteri "UMUT", 12/05 - 01/06

 

Bosna Hersek - Tarımsal Üretici Birliği Değerlendirmesi

Yukarı Vrbas bölgesindeki tarım üreticisi derneğine Herb Buy-off programının SWOT analizi, maliyet- fayda analizleri ve eylem planı da dahil olmak üzere geçerli bir strateji sunularak ayrıntılı olarak değerlendirilmesi. Mali denetim düzenlemelerinin yanı sıra , önerilerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bazı eğitim çalışmaları da yapılmıştır. Müşteri:PFD; 10 - 12/05

 

Makedonya Tarım politikası

CARDS projesi içinde MAVFE için tarım ve özellikle çiftçiler yönelik  ödemeler için devlet desteğini arttırmak amacıyla sunulacak bütçedeki tarım politikasına yönelik bir dizi tedbir önererek yapısal ve hukuksal reformun  teknik yardım - Tarım ürünlerine destek açısından WTO ve SAA taahütlerinin etkileri analiz edilmiştir.Müşteri Avrupa Birliği; 08/05

 

Arnavutluk-  Koyun pazarlama

Küçük ruminant pazarlama yapısının güçlendirilmesi konusunda, kırsal ve koyun sektöründe stratejik plan geliştirmek ve uygulama sorumluluklarını ortaya koymak, aynı zamanda işletmelerin kapasitesi, gıda güvenliğini arttırmak ve pazar ihtiyaçlarına gore üretim yapmak için SWOT analizleri yapıldı.  Müşteri UNDP, 04/05 - 10/05

 

Pakistan –Bilirkişi Heyeti

Lahor ve Lylle de tarım alanında uluslararası olarak finanse edilecek olan, sulama, doğal kaynak yönetimi, tarımsal kalkınma , hayvancılık, tarımsal sanayi ve tarımsal yedek parçalar(traktörler için) projeleri için görev alma.01/05

 

Bosna Hersek – Korunan Alanlar

Dünya Bankası’na “Bosna Hersek için Biyolojik Çeşitliliğin Korunması” projesinin hazırlanması konusunda  destek verildi.Bu görevin amacı,GEF sekreterliğine sunulmak üzere bir GEF projesi hazırlamak için Dünya Bankası ve Bosna Hersek hükümetine yardımcı olamktı.Proje, Bosna Hersek’teki korunan alanları genişletmek, mevcut olanların yönetimini geliştirmek ve böylelikle biyolojik çeşitliliğin korunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştı. Müşter: Dünya Bankası 05/04 - 05/05

 

Kosova – Tarım Strateji Planı

EAR ve MAFRD ile yakın işbirliği ve katılımcı bir yaklaşım ile gıda güvenliği dahil olarak, MAFRD'nin tarım politikaları ve stratejilerinin planlaması ve uygulaması konularında kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla  Kosova (AMPK) için iş tanım belgelerinin geliştirilmesi. Müşteri Avrupa Birliği; 07/03 - 08/03

 

Kosova –  Tarım Ticareti Desteği

(Agri-) Business Desteği Projesi; Hibe programı, EAR ve MAFRD ile yakın işbirliği içerisinde, yerel eksperlerin danışmanlığı ve eğitimi, projenin orta vadede değerlendirilmesi, gerekli geliştirmeler için öneriler, strateji raporları; gıda güvenliği ve gıda yasaları konusunda destek, seçilen tarım kümesinde pazarlama planlarının incelenmesi, agrobusiness için tarımsal bilgi ve iş çözümlerinin sağlanması. Müşteri USAID; 04/03 - 05/03

 

Bosna Hersek- Yüksek Temsilcilik Ofisi

Tarım, Ormancılık ve Su konularında, tarımsal politikalar geliştirme ve stratejik planlama odağında danışmanlık, tarım, tarım iş alanları ve iş çevresi (Bulldozer Projesi) ile ilgili anahtar konularda ekonomik analizler ve Yüksek Temsilciliğe öneriler; Tarım Bakanlığı (Agricultural Task Force) ve uluslararası topluluklar  (AT, Dünya Bankası, IFAD, FAO, UNDP,USAID, JICA...) ile yakın koordinasyon içerisinde, açılım hizmetleri gibi önemli eylem ve kırsal strateji alanlarının belirlenmesi; rekabet edebilen ve sürdürülebilir kırsal sektör yatırımlarının artırılabilmesi için ihracat faaliyetlerini kolaylaştıran stratejiler; bilginin yayılması ve yerel ortaklar, yetkililer ve IFI'ler ile paylaşımı. Müşteri  OHR, 07/01 – 03/03

 

Avusturya -  Çalıştay, University of Applied Life Sciences / BOKU

Avusturtya Üniversitesi, Uygulamalı Yaşam Bilimleri ve Doğal Kaynak Yönetimi- BOKU tarafından organize edilmiş, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler için düzenlenen uluslararası bir tarım projesi yönetimi çalıştayında konuşmacı; örnek olay incelemesi ve tartışmalar.  Müşteri BOKU; 07/00

 

Bulgaristan- Kırsal Kalkınma, Lovech

Lovech dağlık bölgesinde meyve, sebze ve medikal bitkilerin pazarlanmasında çalışan Kobiler odaklı kırsal kalkınma çalışmaları;  çiftçi grupları oluşturma ve katılımcı metodlar ile çalışma; proje konusu kırsal alanların gelişiminin desteklenmesidir; SAPARD gibi AB fonlarının kazanılabilmesi için kurumsal kapasite geliştirilmesinde destek verilmiştir; uyumlu bir kırsal kalkınma politikası için yeni yolların arandığı çalıştaylar yapılmıştır. Müşteri GTZ; 05/00 - 08/00

 

Filistin / oPt – Tarımsal Pazarlama

Tarımsal ürünlerin pazarlanmasında modern bir yönetim çerçevesi oluşturulması için (Tarım Bakanlığı ve üretici kuruluşlar) teknik destek; ana amaç, bir tarımsal pazarlama bilgi sisteminin (AMIS) geliştirilmesidir; örnek olarak bir pazarlama bilgi sisteminin (MIS) tasarlanması, uygulanması ve meyve ve sebzeler için bir veri tabanı oluşturulması. Kapasite artırılması, çalıştaylar ve eğitim faaliyetleri. Müşteri ADA; 04/99 - 09/00 

 

Avusturya – İhracat Danışmanlığı

Şarap işletmeleri, organik soya – içecek üreticileri vb. tarım-gıda kobileri için yeni ihracat pazarları açılması; pazarlama için yapılan toplam 8 çalıştayda hedef pazarlar Almanya, İsveç, Polonya ve ABD olarak belirlenmiştir. SWOT analizi, gıda konusundaki yasal gereklilikler ve ticaret gereklilikleri, ihracat stratejileri, markalama ve paketleme, potansiyel genişleme incelemeleri ve pazar raporları.  Müşteri Avusturya Ticaret Odası / WKO; 03/99 - 12/00

 

Nikaragua – Kereste Fabrikası ve Orman Yönetimi

SI-A-PAZ koruma alanının komşuluk/tampon bölgesinde sürdürülebilir ve toplum tabanlı ormancılık ekosistem yönetimi ve biyoçeşitlilik projesi. Rio San'da bir kereste fabrikasının, ilk strateji belgesinden yerel marketbe Kosta Rika komşuluğunda satış aktivitelerine kadar yeniden yapılandırılması; devlet ve çiftçiler tarafında yerel kuruluşların  güçlendirilmesi; kırsal çiftlik ve çiftlik dışı istihdamın (palm yağı üretiminde) tanıtımı; açılım hizmetleri; cinsiyet konuları; mikro-kredi unsuru; küçük arazi sahiplerinin mesleki eğitimi. Müşteri ADA; 01/98 - 03/01

 

Avusturya, BRAZIL TECHMART

Belo Horizonte, Minas Gerais'de  BRAZIL TECHMART 1997'nin hazırlıkları ve organizasyonu; Avusturya tarım endüstrisi ile temaslar ve bu fuara katılım için organizasyon. Müşteri UNIDO; 08 - 09/97

           

Filistin / oPt – Tarımsal Pazarlama

Ramallah'ta Tarım Bakanlığında kurumsal güçlendirme danışmanlığı (Bakan Abdul JAWAD SALEH ile çalıştaylar), teknik destek, eğitim ve uluslararası ticaret tanıtımı;  kırsal fakirlik özel odağında yeni bir kırsal kalkınma politikasının tasarlanmasında destek; Ulusal tarım partnerleri olan Tarım Bakanlığı ve Pazarlama Kurulu ile işbirliği içerisinde tetkiklerin yapılması. Müşteri Avusturya North South Enstitüsü, 04/97 – 09/97

 

Avusturya - Organik Çiftlik Yönetimi

Küçük aile çiftliğinin (ürün devri, bitki koruma, geçici olarak koyun besleme) sertifikalandırılmış organik çiftliğe dönüştürülmesi (Avusturya'nın öncüleri arasından Organik çiftçi olarak resmi kayıt altına girmiştir) 1997 yılından beri çiftliğin yönetimi; pratik ve idari olarak çiftçi bakış açısından AB gerekliliklerine hakimiyet; sürdürülebilir orman ekosistemi geliştirilmesine odaklanarak ek ormanın yönetimi. 02 / 97 – 06/11 

 

Austurya – Veri Madenciliği

Pazar araştırması, ilgili verilerin veri tabanına en kolay transferi yolunun hazırlanması ve veri bankası tasarımı. Müşteri CYANAMID, 01 / 97

           

Bulgaristan- Pazarlama Çalıştayı

Uluslararası pazarlar odaklı pazarlama ve finans çalıştayı. Müşteri Avusturya Ticaret Odası / WKO; 11/96

 

Bulgaristan – Şarap Sektörü Analizi

Bulgaristan – Svischtov'da en ünlü şarap işletmelerinden birinin analizi ve değerlendirilmesi; gerçek durumun pazarlama durumu da dahil olarak çalışılması ve Avusturya, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'de uluslararası bir yatırımcının aranması; yatırımcı ile birlikte bir MBO'nun etkinleştirilmesi; tarımsal iş alanında yabancı ve yerli yatırımların tanıtımı. EU, 09/96 .

 

Bulgaristan – Şeker Fabrikası

Devlete ait bir şeker fabrikasının özelleştirilmesi için yeniden yapılandırılması; satışların geliştirilmesi, özellikle Doğu Avrupa ve Asya'ya ihracatın sağlanması, yeni servis ve ürünlerin geliştirilmesi, Sofya ve Devnja. EU, 07/96 - 08/96

 

Avusturya – Doğu Avrupa'da AB Projeleri

Doğu Avrupa'da AB Projeleri konusunda çalıştay (PHARE, TACIS, Cross Border); Viyana ve Krems. 05/96 & 08/96          

 

Romanya – Yönetim Eğitimi

Merkezi planlamadan pazar ekonomisine geçişin geliştirilmesi için pazarlama çalıştayı; katılımcılar Kobiler ve büyük devlet şirketleri kurucuları olmuştur. Müşteri:Training Institute Cedru / Avusturya Ticaret Odası / WKO; 04/96

 

Guatemala – Tarımsal Pazarlama

Organik çiftçilik konusunda çalışma; organik sertifikasyon şemasının uygulanması ve Guatemala kobilerinin  Avrupa pazarına  organik ürünlerini (kahve, sebze, meyve...) pazarlamasının geliştirilmesi; organik çiftçilik konusunda AB regulasyonları uyumluluk için yasa ve yönetmeliklerin tasarımı; yerel eksperlerin koordinasyonu; Çalışma  AGEXPRONT ile yakın işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Müşteri Trees for People / GTZ, 11/95 - 12/95

 

Avusturya– Avusturya'da Tarım Sektörü

Avusturya tarımı konusunda üç çalıştay gerçekleştirilmiştir; Mevcut durum ve Avusturya sisteminin, AB norm ve standartlarına adaptasyonu için gereklilikler; Fransız çiftçiler organize edilmiştir.  UNAFIMA; 05 - 10/95

 

Avusturya, Almanya – Şarap İhracatı

Şarap için ihracat pazarlaması ve bir grup Avusturyalı şarap yetiştiricisinin Almanya'ya satışları için pazar araştırması, iş gezileri, müşteri ilişkileri yönetimi, aktif satış, marka ve veritabanı yönetimi. Müşteri Verein der Weinbaumeister, 02/95 - 09/01

 

Avusturya – Tohum Pazarlama

AGROSTAT için pazarlama ve halkla ilişkiler; soya, mısır, ayçiçeği ve diğer kültürler için tarla tohumlarının organizasyonu; gözlemleme. Müşteri AGROSTAT, 01/95 - 12/97

           

Bulgaristan - Mandıra Sektörü Çalışması

Mandıra endüstrisi yatırım projesi; Bulgaristan Tarım Bakanlığı ile yakın işbirliği içerisinde, seçilen mandıraların mevcut durumu hakkında kapsamlı fizibilite çalışması ve Bulgaristan mandıra endüstrisinin eylem planı, yeniden organizasyonu ve özelleştirilmesi çalışmaları. Müşteri EBRD, 07/94 - 11/94    

 

Avusturya -Organik Tarım Sertifikasyonu

Organik tarım sertifikasyonu; organik tarım prosedürlerinin (AB 2092/91 ve IFOAM regulasyonları) Avusturya'da önde gelen, BOKU Üniversitesi'nden Prof.H.Haimboeck ile başlamış Avusturya Tarım Bakanlığı'nın onayladığı ilk organik sertifikasyon firması.  Müşteri tüm Avusturya'da çiftçiler, tarım ürünleri işleme firmaları. 01/94 - 12/97  

 

Filistin.oPt - Sebze Kooperatifleri

Filistin'de, Tarım Bakanlığı, Kudüs AB ofisi ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon içerisinde, tarım stratejisi geliştirme, hasat sonrası teknolojisi, zirai destek hizmetleri, açılım hizmetleri, fizibilite çalışmaları, ihale hazırlıkları konularında sebze kooperatiflerinin proje yönetimi (planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme). Müşteri SAAR, 10/93 -12/94

 

Avusturya, Birleşik Krallık – Şarap Pazarlaması

Schlosskellerei (Chateau) Halbturn için Birleşik Krallık ve Japonya'ya ihracat pazarlaması. Müşteri Schlosskellerei Halbturn; 05/93 – 10/94

 

Avusturya – Tarımsal Yazılım Pazarlaması

Bitki üretimi için tarımsal yazılım pazarlaması ve satışı, Avusturya'da canlı stok ve çiftlik yönetimi; yazılım ile ilgili  seminerler, çalıştay ve tarım fuarları.  Müşteri HELM Software, Germany, 04/93 – 12/99

 

Avusturya – Tohum Pazarlaması

Bir Fransız firması için AvusturYa'da tohumların kaydı, Avusturya'da deneme tarlalarının organizasyonu ve gözlemlenmesi, Macaristan dahil olmak üzere mısır tohumu için pazar araştırması. Müşteri Caussade Semances; 06/92 - 12/94

 

Rusya – Omsk Üniversitesi Konuşmaları

Sibirya Omsk Üniversitesi'nde tarım ve tarımsal endüstri için pazarlama konusunda çalıştay; yeni bir tarım iş modelinin geliştirilmesi, çiftçi ve gıda üreticilerinin rekabetçiliğinin artırılması için destek.  Müşteri AFC, 12/92

 

Avusturya – Tarımsal Yazılım Pazarlaması

“AGROSYS” tarımsal çiftçilik yazılımı için bir satış konsepti tasarlanması ve bu yazılımın tarım fuarları, okullar ve çiftçi seminerlerinde sunumu. Müşteri SIEMENS; 06 – 11 / 92

 

Bulgaristan – Yatırım Öncesi Çiftlik İşletmesi Analizi

Kuzey Bulgaristan'da Biela Slatina'da 10.000 Ha büyüklüğünde bir çiftliğin bütün kurucu arazi sahipleri katılımıyla yeniden yapılandırılması ve özelleştirilmesi için çalışmalar; temel düşünce önceki arazi sahiplerinin katılımıyla ortak ve çok verimli bir çiftlik yönetiminin gerçekleştirilebileceği bir şirket kurulmasıdır. 04/92            

 

Avusturya – Kaliteli Sığır Eti Programı

Carinthia'da sığır eti kalitesinin geliştirilmesi ve bir gözlemleme sistemi kurulması için pazarlama programı;  elektronik veri işleme sistemi ve çiftçi grubu için yeni yönetim yöntemlerinin tasarlanması ve uygulanması;  toplamda 1000'den fazla sığır yetiştiricisinin yeniden organizasyonu; sığır yetiştiricileriyle birçok çalıştay. Müşteri Carinthia Ziraat Odası, 03/92 - 08/92

 

Macaristan – Tohum İşleme Tesisi

Macaristan, Babolna'da mısır tohumu işleme tesisinin, önde gelen bir Avusturya ziraat bankası için yeniden özelleştirme programı dahilinde değerlendirilmesi. Müşteri Raiffeisen Investment AG; 03/92           

 

Avusturya – Tarım ve Kırsal Kalkınma Çalıştayı

Estonya Tarım Bakanı Yardımcısı Roland NYMANN ile Doğu Avrupa çiftçiliği konusunda çalıştay. Doğu Avrupa Tarımının Batı Avrupa Standartlarına Adaptasyonu. Müşteri International Academy Future, 10/91

           

Avusturya – Gıda Endüstrisi için Şeker Pazarlaması

Avusturya şeker ve nişasta ürünlerinin (patates ve süt ürünleri dahil) pazarlanması, genellikle kobilerin olduğu gıda ürünleri endüstrisine pazarlama ve satış, yönetim, organizasyon, insan kaynakları geliştirilmesi ve eğitim; yıllık iş hacmi 200 milyon ABD Doları; stratejik planlama, teknoloji insan kaynakları, muhasebe ve bütçe finansmanı, yeni pazarlar, Doğu Avrupa'da ortak girişimler.  Müşteri AGRANA MARKETING; 02/90 - 02/91

 

Avusturya – Ticaret Finansmanı

Kakao, kahve, mahun cevizi, kauçuk, tüketilebilir yağlar ve sulama ekipmannları gibi tarım ürünlerine odakli bir ticaret firması ve uluslararası bir banka için karşılıklı ticaret. Müşteri CENTRO BANK, 09/88 – 01/90

 

Avusturya (Kısmi olarak İsveç) – Tüketilebilir Yağların Pazarlanması

Çikolata endüstrisi başta olmak üzere, gıda endüstrisi için kakao yağı muadili ana ürün olarak, tüketilebilir yağların Doğu Avrupa'ya (Yugoslavya, Romanya) ihracat pazarlaması; pazar analizi, teknoloji transferi ve teknik hizmetler, (özel finansman ayarlanması), sempozyum ve fuarlar.  Müşteri KARLSHAMNS Ltd; 06/87 - 06/88

 

Avusturya, Almanya, Macaristan, Çekoslovakya – Tohum Pazarlaması

Avusturya, Macaristan ve Çekoslovakya'da sebze ve zirai tohum alanlarında pazarlama, satış ve danışmanlık; kayıt işlemleri, bütçe planlama, tanıtım, müşteri ve teknik servisleri, Macaristan'da çoğaltma kontrolü. Müşteri ASGROW, 08/85 - 05/87

 

 

 

 

Dr. Martin Mautner Markhof

Agricultural Economist

& Executive Partner

Contact: Email

www.agroservice.com

+43 676 3476007

 

Dr, Martin Mautner Markhof, agroservice.com